Test abstraktného usudzovania (ART)

Test abstraktného usudzovania (ART) pomáha identifikovať tých kandidátov, ktorí vyhovujú najzákladnejším uvedeným charakteristikám.

Keď firmy hľadajú nových zamestnancov, hľadajú u nich štyri základné vlastnosti:

Inteligenciu

Energiu

Integritu

Intelligence

Interpersonálnu inteligenciu

ČO MERIA TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

ART meria všeobecné rozumové schopnosti, ktoré sú jedným z najlepších prediktorov pracovného výkonu a výkonnosti pri zaškolení naprieč rôznymi typmi pracovných pozícii.

”Takže, okrem iného zahŕňa schopnosť uvažovať, plánovať, riešiť problémy, abstraktne myslieť, pochopiť zložité myšlienky, učiť sa rýchlo a prostredníctvom skúsenosti” (Gottfredson, 1994, p. 13)

PRE KOHO ODPORÚČAME TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

Test abstraktného usudzovania môže byť použitý ako samostatný výberový nástroj v rámci hromadného pre-screeningu väčšieho počtu kandidátov, ale taktiež ako jedna z metód využívaných v neskorších fázach výberového procesu. Test je vhodný pre väčšinu pozícií v službách, v administratíve aj vo výrobnej sfére i pre pracovné pozície vykazujúce vyššiu mieru komplexnosti ako sú napr. manažérske pozície alebo pozície vysokokvalifikovaných technikov a iných špecialistov. V porovnaní s inými výberovými metódami vykazuje najvýhodnejší pomer „cena-výkon“.

O ČOM JE TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

Test abstraktného usudzovania (ART) je neverbálny maticový test všeobecných rozumových schopností, ktoré vykazujú vysokú prediktívnu validitu vo vzťahu k pracovnému výkonu a výkonu na školeniach naprieč pozíciami s rôznou mierou komplexnosti. ART konkrétne meria schopnosť tzv. induktívneho usudzovania, tj. schopnosť identifikovať v prezentovaných informáciách určité vzťahy a súvislosti, ktoré možno využiť pri riešení  problémov. Jedinci s nadpriemernou schopnosťou induktívneho usudzovania sa dokážu učiť zo svojich skúseností a vyvodzovať z nich dôsledky pre svoje budúce jednanie. Títo ľudia dokážu dobre riešiť problémy, myslia logicky, rýchlo sa učia a robia rozumné rozhodnutia. Všetky tieto schopnosti sú kľúčové pre absolútnu väčšinu pracovných pozícií, najdôležitejšie sú na pozíciách s vyššou mierou komplexnosti.

Na akom princípe funguje test abstraktného usudzovania?

1

Testovanie prebieha u testovaného jedinca doma, alebo v regulovaných testovacích podmienkach. K dispozícii je v 10+ jazykoch Európy (anglický, český, maďarský, poľský, srbochorvátsky, slovenský, ruský, atď.).

2

Vyplňte test online, na našom užívateľsky jednoduchom rozhraní. ART sa skladá z 23 neverbálnych logických problémov s časovým limitom 25 minút.

3

Automaticky generovaná správa je dostupná ako pre testovaného, tak aj užívateľa testu. Výsledky testov sú porovnané s lokálnymi, alebo medzinárodnými normami zahrňujúcimi tisícky jedincov.

A testee is presented with a set of figures which are arranged according to a certain rule. His/her task is to reveal the rule and by applying the rule replace question marks (?) by some of the offered figures.

Ako ART pomôže vašej organizácii a zamestnancom?

1

Cieľ výberu

Tento test vám najviac poslúži v situáciách, keď chcete odhadnúť, aký je uchádzačov kognitívny výkon a zhodnotiť, či jeho/jej intelektuálne schopnosti zodpovedajú náročnosti pracovnej pozície, o ktorú sa uchádza.

2

Cieľová skupina

Vhodný pre pracovné pozície najnižšej úrovne zamestnaneckej hierarchie, ako aj pre všetky ostatné pracovné pozície, až po najzložitejšie úrovne výkonu práce (napr. manažéri a špecialisti).

3

Nárast úspešnosti zamestnancov

Zahrnutím výstupov z ART do vášho procesu rozhodovania o prijímaní zamestnancov, môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že vybraní kandidáti budú úspešní vo svojej práci.