Test abstraktného uvažovania (ART)

Test abstraktného usudzovania (ART) pomáha identifikovať tých kandidátov, ktorí vyhovujú najzákladnejším uvedeným charakteristikám.

Pri hľadaní ľudí, ktorých by zamestnávatelia radi zamestnali, prihliadajú na štyri základné vlastnosti:

Inteligenciu

Energiu

Integritu

Intelligence

Interpersonálnu inteligenciu

ČO MERIA TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

ART meria všeobecné mentálne schopnosti (GMA). GMA je jeden z najlepších prediktorov pracovného výkonu a výkonnosti pri zaškolení naprieč rôznymi typmi pracovných pozícii.

”Takže, okrem iného zahŕňa schopnosť uvažovať, plánovať, riešiť problémy, abstraktne myslieť, pochopiť zložité myšlienky, učiť sa rýchlo a prostredníctvom skúsenosti” (Gottfredson, 1994, p. 13)

PRE KOHO ODPORÚČAME TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

Test abstraktného usudzovania je vhodný pre pracovné pozície najnižšej úrovne zamestnaneckej hierarchie, ako aj pre všetky ostatné pracovné pozície, až po najzložitejšie úrovne pracovného výkonu (napr. manažéri a špecialisti). Tento test ponúka priaznivý pomer nákladov a efektívnosti v porovnaní s ostatnými metódami výberu.

O ČOM JE TEST ABSTRAKTNÉHO USUDZOVANIA?

Test abstraktného usudzovania (ART) je neverbálny test všeobecných kognitívnych schopností, ktoré majú vysokú validitu ako prediktor hodnotenia výkonnosti a úspechu počas zaškoľovania na všetkých úrovniach náročnosti pracovných pozícii. Presnejšie povedané, ART meria schopnosť induktívneho myslenia, teda schopnosť identifikovať vzorce a zákonitosti a aplikovať z nich odvodené pravidlá na aktuálne úlohy.

Jedinci s nadpriemernou schopnosťou induktívneho myslenia sú schopní abstrahovať zákonitosti z ich predchádzajúcich skúseností a vyvodiť dôsledky pre ich budúce správanie. Takíto ľudia majú tendenciu byť dobrí v riešení problémov, logicky a jasne premýšľať, rýchlo sa učiť a rozumne sa rozhodovať. Všetky tieto vlastnosti sú kľúčové pre takmer každú pracovnú pozíciu, so vzrastajúcou úrovňou náročnosti pracovných úloh však ešte viac naberajú na význame.

Na akom princípe funguje test abstraktného usudzovania?

1

Testovanie prebieha u testovaného jedinca doma, alebo v regulovaných testovacích podmienkach. K dispozícii je v 10+ jazykoch Európy (anglickom, český, maďarský, poľský, srbrko-chorvátsky, slovenský, ruský, atď.).

2

Vyplňte test online, na našom užívateľsky jednoduchom rozhraní. ART sa skladá z 23 neverbálnych logických problémov s časovým limitom 25 minút.

3

Automaticky generovaný report je dostupný pre oboch, testovaného, ako i testujúceho. Výsledky testov sú porovnané s lokálnymi, alebo medzinárodnými normami zahrňujúcimi tisicovky jedincov.

A testee is presented with a set of figures which are arranged according to a certain rule. His/her task is to reveal the rule and by applying the rule replace question marks (?) by some of the offered figures.

Ako ART pomôže vašej organizácii a zamestnancom?

1

Cieľ výberu

Tento test Vám najviac poslúži v situáciách, keď chcete odhadnúť, aký je uchádzačov kognitívny výkon a zhodnotiť, či jeho/jej intelektuálne schopnosti zodpovedajú náročnosti pracovnej pozície, o ktorú sa uchádza.

2

Cieľová skupina

Vhodný pre pracovné pozície najnižšej úrovne zamestnaneckej hierarchie, ako aj pre všetky ostatné pracovné pozície, až po najzložitejšie úrovne výkonu práce (napr. manažéri a špecialisti).

3

Nárast úspešnosti zamestnancov

Zahrnutím výstupov z ART do Vášho procesu rozhodovania o prijímaní zamestnancov, môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že vybraní kandidáti budú úspešní vo svojej práci.

Zažádejte si o login zdarma
Zde