Test numerického usudzovania (NRT)

Čo meria NRT?

NRT je test numerickej inteligencie, ktorá sa prejavuje v schopnosti porozumieť kvantitatívnym konceptom a narábať s číselnými symbolmi. Ľudia s vysokou numerickou inteligenciu dobre rozumejú základným matematickým princípom, sú schopní efektívne pracovať s číslami a môžu využiť svoje zručnosti pri riešení praktických problémov, čo zahŕňa čísla a/alebo ich vzťahy v akejkoľvek forme.

Pre koho je test NRT vhodný?

Numerická inteligencia je kľúčová schopnosť všade tam, kde je potrebné riešiť numerické problémy a pravidelne robiť rozhodnutia na základe informácií, ktoré majú numerickú povahu (ako je napríklad pozícia finančného poradcu, obchodníka, finančného manažéra, účtovníka, dátového analytika, atď.).

Čo sa skrýva za testom NRT?

NRT zistí úroveň numerickej inteligencie formou 16 úloh, kde úlohou testovanej osoby je pochopiť pokyny, prečítať požadované informácie z tabuľky / alebo grafu a potom použiť tieto informácie spôsobom, ktorý mu/jej umožňuje odpovedať na otázku. Test predpokladá iba znalosť štyroch základných aritmetických operácií ( + , – , * , / ) a pochopenie niekoľkých základných matematických pojmov, ako napríklad percento alebo pomer hodnôt. To znamená, že hlavný rozdiel vo výkonnosti testovaných osôb je daný predovšetkým efektívnosťou, akú sú schopní použiť pre pochopenie matematickej podstaty danej úlohy, čítanie kľúčových informácií z tabuľky a / alebo grafu a identifikovať správnu postupnosť matematických operácií, ktoré majú urobiť.

Ako funguje test numerického usudzovania?

1

Testovanie prebieha u testovaného jedinca doma alebo v regulovaných testovacích podmienkach. K dispozícii je v 10+ jazykoch Európy (anglický, český, maďarský, poľský, srbochorvátsky, slovenský, ruský, atď.).

2

Test sa vypĺňa online na našom užívateľsky priateľskom rozhraní. NRT sa skladá zo 16 numerických problémov s celkovým časovým limitom 26 minút.

3

K dispozícii je automaticky generovaná správa pre testovaného a užívateľa testu. Výsledky testu sú porovnané s lokálnou alebo medzinárodnou normovou vzorkou.

Príklad

Úloha A testovaných osôb, je analyzovať číselné údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke a / alebo na grafe, prečítať si otázku a nakoniec vybrať správnu odpoveď z ôsmich ponúkaných možností ( a – h ). Pre výpočet odpovede testované osoby môžu používať svoje vlastné kalkulačky, papier a ceruzku. Ak nemajú prístup k týmto pomôckam, môžu používať elektronické verzie z nich, ktoré sú súčasťou on – line testovacej platformy.

Ako môže NRT pomáhať vašej organizácii a zamestnancom?

1

Výber nových zamestnancov

NRT je najužitočnejší vtedy, keď chcete u externého alebo interného kandidáta odhadnúť úroveň efektivity, s ktorou dokáže riešiť numerické problémy, ktoré sú súčasťou práce, o ktorú sa uchádza.

2

Cieľová skupina

NRT je vhodný pre pracovné miesta, ktoré vyžadujú schopnosť analyzovať a interpretovať číselné údaje pri práci s rozpočtami, ekonomickými ukazovateľmi, podnikateľskými zámermi, účtovnými systémami a podobne (napríklad finančný poradca, obchodník, finančný manažér, účtovník, analytik dát, atď.)

3

Zvyšuje úspech zamestnanca

Začlenením výstupov z NRT do vášho rozhodovacieho procesu pri výbere môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že vybraní záujemcovia budú úspešne vykonávať svoju prácu v prípade, že práca predpokladá schopnosť zamestnancov riešiť numerické problémy.