Prieskumy spokojnosti

Čo sú prieskumy spokojnosti? Ako pomôžu prieskumy spokojnosti vašej spoločnosti a zamestnancom?

Slogan

Čo sú prieskumy spokojnosti?

Prieskumy spokojnosti zamestnancov vám pomôžu zorientovať sa v sieti sociálnych vzťahov vo vašej organizácii. Ide o anonymný kvantitatívny prieskum zamestnancov, ktorý mapuje celkovú spokojnosť zamestnancov s prácou a spokojnosť s jednotlivými oblasťami pracovného prostredia. Spokojnosť sa dá dobre merať a ovplyvniť cielenými odporúčaniami a intervenciami.

Ako pomôžu prieskumy spokojnosti vašej spoločnosti a zamestnancom?

 • Poskytnú spoločnosti komplexný prehľad o tom, čo jej zamestnanci hodnotia pozitívne alebo negatívne v jednotlivých oblastiach práce.
 • Zamestnanci majú možnosť vyjadriť svoj názor na dôležité aspekty svojej práce a povedať nám, čo ich trápi.

Získané informácie nám pomôžu odhaliť:

 • faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť alebo nespokojnosť,
 • riziká potenciálnej fluktuácie zamestnancov,
 • úroveň identifikácie zamestnancov s organizáciou, spoločnosťou,
 • úzke miesta v komunikácii v rámci spoločnosti,
 • názory zamestnancov na odmeňovanie alebo na zamestnanecké programy spoločnosti,
 • ako zamestnanci subjektívne hodnotia svojich nadriadených.

Čo je typické pre náš prístup?

 • Flexibilita, s akou reagujeme na vaše požiadavky. Umožníme vám sledovať oblasti, ktoré vás zaujímajú.
 • Dôverné zaobchádzanie s informáciami.
 • Zabezpečenie 100 % anonymity účastníkov počas zberu údajov.

Ako prieskum funguje?

 • Podrobne sa oboznámime s prostredím spoločnosti a predstavami jej vedenia.
 • Na základe týchto skúseností vypracujeme dotazník, ktorého obsah s vami budeme konzultovať.
 • Vyplnené dotazníky budeme distribuovať a zbierať priamo vo vašej spoločnosti.
 • Vyplnené dotazníky analyzujeme.
 • Pripravíme súhrnnú správu o výskume so všetkými dôležitými zisteniami vrátane zhrnutia.
 • Výsledky vám predložíme.
 • Okrem toho budeme k dispozícii na konzultácie o tom, ako tieto zistenia uplatniť v praxi.
Chcete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás