Hogan autorizovaný distribútor

Hogan Assessments

Hogan je medzinárodnou autoritou v oblasti hodnotenia osobnosti a organizačného poradenstva. Už viac ako 30 rokov pomáha spoločnostiam výrazne znížiť fluktuáciu a zvýšiť produktivitu tým, že pomáha vybrať správnych ľudí, rozvíjať kľúčové talenty a hodnotiť potenciál vedúcich pracovníkov.
Série hodnotení Hogan Select, Hogan Develop a Hogan Lead predstavujú integrovaný systém vedecky overených riešení špeciálne navrhnutých na uľahčenie riadenia ľudských zdrojov a udržanie špičkových talentov. Riešenia série HoganSELECT identifikujú pracovné štýly potrebné na dobrý výkon na danej pozícii v spoločnosti. Riešenia zo série HoganDEVELOP pomáhajú formovať a riadiť kariéru prostredníctvom strategického sebauvedomenia, ktoré je založené na pochopení vlastných schopností, silných stránok a obmedzení vo vzťahu k iným ľuďom. Riešenia HoganLEAD umožňujú vedúcim pracovníkom plne pochopiť svoj potenciál, výzvy a motivátory, aby mohli maximalizovať svoje manažérske a vodcovské schopnosti.

47
Jazykov
9 millión+
Online hodnotenia po celom svete
1200+
Validačných štúdií
974+
Pracovných miest

Predpovedáme výkonnosť

Spoločnosť Assessment Systems International je autorizovaným distribútorom spoločnosti Hogan Assessment Systems.

HOGANOV OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK

SVETLÁ STRÁNKA

Aký je typický prístup človeka k práci a interakciám s ostatnými? O aké silné stránky sa môže človek pri svojom výkone oprieť?

Svetlá stránka osobnosti – to, čo vidíme, keď ľudia zo seba vydajú to najlepšie.

Hodnotenie osobnosti je rýchly, objektívny a účinný spôsob výberu a rozvoja kľúčových zamestnancov.

Dotazník HPI je štandardom v hodnotení osobnosti vo vzťahu k pracovnému výkonu. Hlboko zakorenené ľudské vlastnosti merané dotazníkom HPI ukazujú, ako ľudia pristupujú k práci a ako komunikujú s ostatnými.

Už viac ako 30 rokov pomáha HPI organizáciám úspešne predpovedať výkonnosť zamestnancov a pomáha im znižovať fluktuáciu, absencie, úbytok zamestnancov alebo zlepšovať úroveň služieb zákazníkom. HPI hodnotí osobnostné charakteristiky všeobecnej populácie na základe päťfaktorového modelu osobnosti, ktorý je v súčasnosti v psychológii všeobecne uznávaný ako základ hodnotenia osobnosti.

Hoganov osobnostný dotazník identifikuje svetlé stránky osobnosti – tendencie správania, ktoré sú ľahko pozorovateľné a prispievajú k pracovnému výkonu. Interpretácia výsledkov HPI je špecifická pre každú pracovnú pozíciu: vysoké alebo nízke skóre môže byť na niektorých pozíciách výhodou a na iných nevýhodou – všetko závisí od požiadaviek pracovného prostredia.

ŠKÁLY HPI

Stabilita: sebavedomie, sebadôvera a vyrovnanosť pod tlakom
Sebapresadzovanie: iniciatíva, súťaživosť a ochota preberať vodcovskú rolu
Sociabilita: extroverzia, spoločenskosť a potreba sociálnej interakcie
Kooperatívnosť: takt, vnímavosť a schopnosť udržiavať vzťahy
Systematickosť: sebadisciplína, zodpovednosť a svedomitosť
Zvedavosť: nápaditosť, zvedavosť a kreatívny potenciál
Učenlivosť: orientácia na výsledok, snaha zostať informovaný o obchodných aj technických otázkach

HOGANOV ROZVOJOVÝ DOTAZNÍK

TEMNÁ STRÁNKA

Aké tendencie môžu brániť v rozvoji kariéry alebo obmedzovať pracovný výkon? Ako bude človek pravdepodobne reagovať na stres a tlak alebo v situáciách, kedy sa nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, čo vidíme, keď sú ľudia v strese.

Dotazník HDS posudzuje jedenásť tendencií správania, ktoré môžu ohroziť pracovné vzťahy, znížiť produktivitu či obmedzovať celkový kariérny potenciál. Tieto prekážky, hlboko zakorenené v osobnosti človeka ovplyvňujú štýl vedenia a ďalšie pracovné činnosti.

Pod tlakom väčšina ľudí prejavuje isté kontraproduktívne tendencie či rizikové faktory. Za normálnych okolností tieto charakteristiky môžu byť aj pozitívne. Keď je však človek unavený, pod tlakom, znudený či inak rušený, tieto rizikové faktory môžu ohroziť jeho efektivitu a narušiť kvalitu vzťahov s klientmi a kolegami. Hoganov rozvojový test identifikuje tieto tendencie, ktoré často poukazujú na temnú stránku osobnosti – neproduktívne vzorce správaní, ktoré sa objavujú v špecifických situáciách.

Dotazník HDS poskytuje cennú spätnú väzbu pre strategické sebauvedomenie, ktoré je kľúčom k prevencii negatívnych dôsledkov spojených s týmito tendenciami

ŠKÁLY HDS

Entuziastický – výbušný: náladový, je ťažké mu vyhovieť, ľahko sa nadchne a býva často sklamaný
Ostražitý – podozrievavý
: nedôvečivý, cynický, prehnane citlivý na kritiku, má pocit, že sa s ním zle zaobchádza
Opatrný – úzkostný
: obáva sa urobiť rozhodnutia, rezistentný voči zmenám, neochotný riskovať kvôli strachu zo zlyhania
Rezervovaný – odťažitý
: necitlivý voči náladám a pocitom ostatných, nekomunikatívny
Svojhlavý – pasívne-agresívny
: navonok spolupracuje, ale v skutočnosti ignoruje požiadavky druhých, tvrdohlavý, nekooperatívny
Sebeistý – arogantný
: prehnane sebavedomý, arogantný, prehnaný pocit vlastnej dôležitosti
Charizmatický – manipulatívny
: pôsobí očarujúcim dojmom, riskuje, skúša limity, vyhľadáva vzrušenie
Živý – teatrálny
: dramatický, rád býva stredom pozornosti, aktívne nepočúva
Nápaditý –
výstredný: kreatívny, premýšľa a koná neobvyklým, niekedy až zvláštnym spôsobom
Dôkladný – puntičkársky
: svedomitý, je ťažké sa mu zavďačiť, nástojí na detailoch
Lojálny – závislý
: túži potešiť druhých, snaží sa zapáčiť okoliu, zdráha sa konať nezávisle

INVENTÁR MOTÍVOV, HODNÔT A PREFERENCIÍ

VNÚTRO OSOBNOSTI

Čo nás motivuje a poháňa? Aký druh pracovného prostredia je pre človeka najviac motivujúci? O čo sa ľudia najviac usilujú?

Vnútorná stránka osobnosti – odhalí u ľudí ich základné hodnoty, ciele a záujmy.

Dotazník MVPI odhaľuje u ľudí ich základné hodnoty, ciele a záujmy. Z týchto informácií sme schopní určiť, v akom prostredí ľudia podávajú najlepšie výkony a v akej kultúre bude človek tvorivý ako líder.

Spoločnosti môžu tieto informácie využiť k zaisteniu toho, aby hodnoty novo prijatých zamestnancov boli totožné s hodnotami spoločnosti. Dotazník MVPI tiež pomôže identifikovať, v ktorých oblastiach sú jednotliví členovia tímu súdržní a kde naopak môže dochádzať ku konfliktom.

Týchto desať kľúčových hodnôt, cieľov a aktivít je súčasťou ľudskej identity. Sú pre ľudí hlavným hnacím faktorom – človek po nich túži a usiluje sa ich získať. Ľudské hodnoty tiež ovplyvňujú výber zamestnania a kariéry. Ľudia majú radi tých, ktorí zdieľajú ich hodnoty a radšej pracujú v prostredí, ktoré ich hodnoty podporuje.

ŠKÁLY MVPI

Uznanie: túži po pozornosti, uznaní a pochvale
Moc: je orientovaný na úspech, túži po moci, postavení a vedení
Hedonizmus: túži po zábave, potešení a zážitkoch
Starostlivosť: má záujem prispievať k rozvoju spoločnosti a pomáhať druhým
Sociálny kontakt: uspokojuje ho a motivuje sociálny kontakt
Tradície: je obetavý, má silné osobné presvedčenie a zmysel pre povinnosť
Bezpečie: túži po bezpečí, istote, predvídateľnosti udalostí a poriadku
Obchod: má záujem o financie, zisky, investície a obchodné príležitosti
Estetika: má potrebu sebavyjadrenia, dôraz na vzhľad a kvalitný dizajn produktov
Poznanie: záujem o poznanie, výskum, technológie a dáta

Some of our clients who use Hogan Assessments

We use Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey and Motives, Values, Preferences Inventory to support our decisions as we believe the Hogan tests are valid and reliable tools which help us reduce cost and make hiring and development processes lean and fast.

Tesco

Delhaize Serbia has been using Hogan Assessment Systems tools in our everyday HR practice for selection and employee development purposes because it is a set of psychometric tools that is highly predictive and useful above all.

Delhaize Group

The unique approach of their advisory team, customization of the testing process and the use of Hogan tests and reports really made a great impression on us, and resulted in the adoption of effective hiring and HR development practices.

T-Mobile

We believe the Hogan tests are useful, valid and reliable tools. With the help of these reports we will improve our HR systems and processes. We appreciate the psychometric background of Hogan’s methods and use these tests in the selection of new employees or development of our staff.

Sanofi