Kompetenčný model

Hodnotenie na základe kompetencií

Čo je kompetencia?

Kompetencia je jedinečná kombinácia určitých zručností a spôsobilostí, ktoré sú mimoriadne dôležité pre výkon konkrétneho povolania či úlohy. Kompetencia zahŕňa popis vhodného správania sa, ktoré vedie k vynikajúcemu pracovnému výkonu v daných podmienkach alebo situácii. Kvôli komplexnosti nie je možné kompetenciu vystihnúť stručne jednou vetou, i keď názov môže znieť jednoducho (napr. orientácia na zákazníka, schopnosť rozhodovať sa, a pod.) Tvorba kompetencie si vyžaduje spoluprácu odborníkov v danej oblasti, ktorí poskladajú všetky potrebné informácie dokopy: názov, príslušné pracovné pozície, definície, mapovanie a meranie.

Chcete sa dozvedieť viac?
Kontaktujte nás

Ako vyberáme a definujeme kompetencie?

Kompetencie sú nevyhnutne prepojené s určitými pracovnými pozíciami či úlohami, a preto je ich definícia zvyčajne daná spoločnosťou, ktorá si objednáva ich vypracovanie. V každom prípade je potrebné odpovedať na nasledujúcu otázku: Čo a ako by mal niekto robiť, aby bol v danej situácii úspešný?

Ako meriame kompetencie?

Komplexnosť: Pre zhodnotenie komplexnosti kompetencií využívame hodnotenie silných a rozvojových oblastí osobnosti, hodnotenie kontraproduktívnych tendencií správania sa, ako aj analýzu hodnotovej a motivačnej štruktúry.
Mapovanie: Po tom, ako definujeme kompetenciu, sa vrátime k meraniu premenných. Typický prípad zvyčajne zahŕňa 4 – 7 nezávislých premenných.
Rovnováha: Keďže väčšina kompetencií je o primeranom využívaní určitých zručností (pod- ale aj nadužívanie nie je žiaduce), nastavujeme presné intervaly pre každú z kompetencií v modely, čo nám umožňuje indikovať rôzne úrovne kompetencií.
Meranie: Kompetencie meriame pomocou platných a spoľahlivých testov (Hogan a Schuhfried), a tiež Assessment Centier.
Správy: Výstupy a výsledky hodnotenia relevantných kompetencií sú zaznamenané písomne v „na mieru“ pripravovaných výstupných správach.