Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

1. Preambula

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na Vaše používanie a registráciu na webovej stránke www.asystems.as (tiež na všetky domény www.asystems.co.uk) a všetky jeho poddomény (ďalej len „webová stránka“). Beriete na vedomie, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní týmito podmienkami a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.
Táto webová stránka môže obsahovať ďalšie informácie o vlastníctve a informácie o autorských právach, ktorých podmienky musia byť dodržané a dodržiavané. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby.
Informácie na tejto webovej stránke môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Spoločnosť Assessment Systems International (ďalej len „ASI“) môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zlepšenia a / alebo zmeny v produktoch, programoch a službách popísaných v týchto informáciách. Spoločnosť ASI nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť informácií poskytovaných na tejto webovej stránke a použitie týchto informácií je na vlastné riziko príjemcu.

2. Právo na zmenu, úpravu alebo vymazanie zmluvných podmienok

Spoločnosť ASI a všetky spoločnosti v skupine spoločností si vyhradzujú právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti Zmluvných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, pravidelne kontrolujte zmeny a doplnenia zmluvných podmienok. Pokračovanie v používaní stránky znamená, že akceptujete takéto zmeny alebo odstránenia.

3. Autorské práva a používanie obsahu stránok

Táto webová stránka a všetky informácie, ktoré obsahuje, alebo môžu v budúcnosti obsahovať okrem iného zahŕňajúce články, memorandá, bulletiny, správy, tlačové správy, názory, text, adresáre, príručky, fotografie, ilustrácie, ochranné známky, obchodné názvy , servisné značky a logá (ďalej len „obsah“) je majetkom ASI a je chránený pred neoprávneným kopírovaním a šírením autorskými právami, patentmi alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

4. Odkazy

ASI povoľuje a podporuje odkazy na obsah na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť povolenie pre akýkoľvek odkaz. Spoločnosť ASI neposkytuje žiadne informácie o žiadnej inej webovej stránke, ku ktorej máte prístup prostredníctvom tejto webovej stránky. Odkazy na webovú stránku, ktorá nie je ASI, neznamená, že ASI súhlasí alebo akceptuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo použitie takejto webovej stránky.

5. Ochrana osobných údajov

ASI nezverejní Vaše meno alebo inak nezverejní skutočnosť, že ste predložili materiály alebo iné informácie, kým:
a) spoločnosť ASI získa Vaše povolenie používať Vaše meno; alebo
b) spoločnosť ASI Vás najskôr upozorní, že materiály alebo ďalšie informácie, ktoré odošlete konkrétnej časti tejto webovej stránky, budú zverejnené alebo inak použité s Vaším menom; alebo
c) ASI je povinná urobiť tak na základe zákona. Ďalšie informácie nájdete v úplných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Assessment Systems International.

6. Kvalifikácia účastníka

Pri registrácii alebo pri podávaní žiadosti o zasielanie newsletteru alebo kontaktných formulárov spoločnosti ASI musíte poskytnúť presné, úplné a aktuálne informácie o registrácii a súhlasíte s tým, že po takýchto zmenách poskytnete spoločnosti ASI akékoľvek aktualizácie týchto informácií. Individuálne odbery na webových stránkach sú dostupné iba osobám, ktoré majú najmenej 18 rokov. Vaše právo používať webovú stránku je osobne pre Vás a nemôže byť prenesené na žiadnu inú osobu.

7. Reakcie na online požiadavky

Z času na času môže spoločnosť ASI ponúkať poskytovanie informácií alebo materiály e-mailom alebo iným spôsobom zainteresovaným osobám. ASI si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť akékoľvek žiadosti o takéto informácie alebo materiály alebo prerušiť poskytovanie takýchto informácií alebo materiálov akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu.

8. Odmietnutie záruky

Všetky informácie na tejto webovej stránke poskytuje ASI len na akomkoľvek základe a ich použitie je na vlastné riziko. Webová stránka sa môže stať nedostupnou v dôsledku údržby, poruchy počítačového hardvéru alebo softvéru alebo z iných dôvodov a môže spôsobiť poškodenie Vašich systémov alebo operácií. Spoločnosť ASI neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyjadrenia a / alebo záruky, v žiadnom prípade nebude ASI zodpovedná priamo ani nepriamo ani nebude voči spoločnosti ASI žiaden nárok na akékoľvek škody spôsobené alebo súvisiace s používaním tejto webovej stránky , alebo na akýchkoľvek iných webových stránkach, ktoré sú s ním spojené bez obmedzenia, akýchkoľvek stratených ziskov, strate údajov, prerušenia obchodovania alebo straty programov alebo iných údajov o Vašom systéme spracovania informácií alebo inak. Nakoniec spoločnosť ASI neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, kvality alebo dostupnosti akéhokoľvek produktu alebo služby sprístupnenej alebo diskutovanej na tejto webovej stránke a žiadne informácie získané z tejto webovej stránky o produktoch a službách spoločnosti ASI nebudú vytvárať žiadnu takúto záruku.

Share This