ZAOSTRENÉ NA
KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI.

Výkonové testy

Stále komplikovanejší a na poznanie náročnejší súčasný svet zvyšuje dopyt po zamestnancoch, ktorí disponujú vnútornými zdrojmi nevyhnutnými k úspešnému vysporiadaniu sa s týmito nárokmi. Výsledky kognitívnych meraní sú stále jedným z najlepších ukazovateľov pri výbere zamestnancov. Vysoká úroveň korelácie u kvality a úrovne výkonu naznačuje, že k definitívnemu rozhodnutiu možno dospieť pri nasledujúcich zručnostiach jednotlivca: uvažovanie, zdôvodňovanie, logika, riešenie problémov a schopnosť učenia sa. Tieto konštrukty (ktorým sa často hovorí „g-faktor“) poskytujú dlhodobý a stabilný popis človeka a ich meranie prebieha hlavne neverbálne.
Kognitívne schopnosti alebo všeobecné mentálne schopnosti (general mental ability – GMA) sa najlepšie využívajú spoločne s posúdením osobnosti s cieľom dospieť k presnej predikcii vhodného pracovného zaradenia a potenciálu zamestnanca. Pri výbere zamestnancov je možné použiť rôzne typy osobnostných testov a ich výber je založený na type otázky, na ktorú chce manažér náboru dostať od uchádzačov odpoveď a na požiadavkách na danú pozíciu v rámci organizácie. Kognitívne hodnotenie môže teda posúdiť všeobecné mentálne schopnosti, logické uvažovanie, analytické zručnosti, abstraktné uvažovanie, numerické schopnosti, verbálne schopnosti, vizualizačné schopnosti, rozhodovanie a úsudok, rýchlosť spracovania, rýchlosť a schopnosť učiť sa, atď.

Kľúčovým prínosom pre organizáciu pri použití týchto hodnotení sú znížené náklady v dôsledku náboru zamestnancov s potrebnými kognitívnymi schopnosťami a zručnosťami k tomu, aby perfektne odvádzali svoju prácu. Preto sa kognitívne hodnotenie obvykle používa pri procesoch výberu ako screeningová metóda alebo ako ďalšie opatrenie, ktoré poskytne doplňujúce informácie o vlastnostiach uchádzača.

Chceli by ste vedieť, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii vrhnúť svetlo na kognitívne schopnosti uchádzačov?

PRÍNOSY

Všetky testovania sú realizované online s možnosťami online spravovania.

Sú k dispozícii vo viacerých jazykových variantoch s výsledkami meranými podľa medzinárodných alebo miestnych národných noriem.

Výsledky a prehľady sú generované automaticky a sú k dispozícii okamžite po dokončení testu, čo vedie k rýchlym, nákladovo efektívnym a spoľahlivým predpovediam o potenciáli a úspešnosti uchádzačov.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže spoločnosť Assessment Systems pomôcť Vašej organizácii pri hodnotení osobnosti a motivácie uchádzačov?

Meranie kognitívnych schopností v súvislosti s ľudskými zdrojmi obvykle znamená meranie všeobecnej mentálnej schopnosti (general mental ability – GMA) myslieť a nachádzať súvislosti a vzorce vo verbálnych, numerických a abstraktných/prenesených informáciách.

Podľa výsledkov výskumu predstavujú GMA jeden z najlepších prediktorov pracovnej výkonnosti naprieč širokým spektrom pracovných zaradení, avšak zvlášť u tých zložitejších.

GMA zahŕňa schopnosť rozumieť, plánovať, riešiť problémy, myslieť abstraktne, chápať zložité myšlienky, rýchlo sa učiť a vedieť sa poučiť zo skúseností. Assessment Systems odporúča použiť nástroje pre kognitívne meranie, ktoré hodnotia uchádzača s výnimočnými všeobecnými mentálnymi schopnosťami, aby sa predišlo tzv. „efektu stropu“, kedy dochádza k obmedzeniu sa na niekoľko nástrojov kognitívneho merania pre manažérske a odborné pracovné pozície.

Share This