Training

Tréningy

Behavioral Event Interview

Behavioral Event Interview (BEI) je štruktúrovaná forma rozhovoru, ktorú možno najčastejšie využiť v procese výberu zamestnancov. Je zameraná na zisťovanie informácií o správaní jedinca v minulosti, pričom vychádza z preukázaného faktu, že najlepším ukazovateľom budúceho správania a výkonu na pracovnej pozícii je správanie minulé. Pýtajúci sa kladie otvorené otázky a mapuje správanie kandidáta či hodnoteného zamestnanca v situáciách, keď musel preukázať kompetencie, kľúčové pre úspešný výkon na pracovnej pozícii. Štruktúra BEI je definovaná modelom STAR (anglický akronym): „S“ – situation (situácia), „T“ – task (úloha), „A“ – action (činnosť), „R“ – result (výsledok).

Assessment Center

Assessment Centrum (AC) alebo hodnotiace stredisko (ďalej len AC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na výber najvhodnejšieho uchádzača, obzvlášť v prípade, keď je vo výberovom konaní viac kandidátov. Počas jeho priebehu účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií (profesijná psychodiagnostika, výkonové testy, modelové situácie, prípadové štúdie, hranie rolí a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným na úspech na danej pozícii a v danej organizácii.

Development Center

Development alebo rozvojové centrum (ďalej len DC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na zmapovanie kompetencií vašich zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja.

Share This