DIAGRAMMATIC REASONING TEST (DRT)

Test diagramatického usudzovania (DRT)

Dnešný svet sa stáva viac a viac zložitejším a kognitívne náročným, preto je aj vyšší dopyt po zamestnancoch, ktorí majú vnútorné zdroje nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu tejto neustále narastajúcej zložitosti. Test diagramatického usudzovania (DRT) umožňuje merať jednu z najdôležitejších psychologických vlastností, ktorá zvyšujú schopnosť zamestnancov zvládnuť zložité a komplikované kognitívne úlohy moderných pracovných pozícii.

Čo meria Test diagramatického usudzovania?

DRT meria všeobecné mentálne schopnosti (GMA). GMA je jede z najlepších prediktorov pracovného výkonu a výkonnosti pri zaškolení naprieč rôznymi typmi pracovných pozícií.

”takže, okrem iného zahŕňa schopnosť uvažovať, plánovať, riešiť problémy, abstraktne myslieť, pochopiť zložité myšlienky, učiť sa rýchlo a prostredníctvom skúsenosti” (Gottfredson, 1994, p. 13)

Pre koho odporúčame Test diagramatického usudzovania?

Test diagramatického usudzovania (DRT) môže byť použitý ako samostatné meranie v hromadnom nábore, alebo ako jedna z metód použitých v záverečnom kole výberového procesu. Tento test je vhodný pre pracovné pozície charakteristické vyššou náročnosťou vykonávaných činností (napr. manažéri, špecialisti). Test ponúka tiež priaznivý pomer nákladov a efektívnosti v porovnaní s ostatnými metódami výberu.

O čom je Test diagramatického usudzovania?

TEST DIAGRAMATICKÉHO USUDZOVANIA (DRT) meria schopnosť rýchlo sa učiť, identifikovať logické pravidlá a aplikovať ich pri posudzovaní situácie a riešení problémov. Je to prediktor výkonu na pozície, ktoré vyžadujú oboje, dobré strategické ako aj analytické myslenie – schopnosť rýchlo porozumieť podstate situácie, a tiež pochopiť dôsledky daných obmedzení (napr. manažéri, programátori, projektoví manažéri, analytici, atď.).

NA AKOM PRINCÍPE FUNGUJE TEST DIAGRAMATICKÉHO USUDZOVANIA?

1

Testovanie prebieha u testovaného jedinca doma, alebo v regulovaných testovacích podmienkach. K dispozícii je v 10+ jazykoch Európy (anglickom, český, maďarský, poľský, srbrko-chorvátsky, slovenský, ruský, atď.).

2

Vyplňte test online na našom užívateľsky jednoduchom rozhraní. DRT sa skladá z 24 logických problémov rozdelených do 6 blokov a 2 subtestov s časovým limitom 18 minút.

3

Automaticky generovaný report je dostupný pre oboch, testovaného, ako i testujúceho. Výsledky testov sú porovnané s lokálnymi, alebo medzinárodnými normami zahrňujúcimi viac ako 200 jedincov.

Vzorová položka 1

V tomto type testových položiek, je testovanému prezentovaný informačný panel, ktorý opisuje niekoľko operátorov (pravidiel) a panel s niekoľkými príkladmi ilustrujúci spôsob, ako u týchto operátorov zmeniť poradie znakov (písmen, číslic). Na základe týchto informácii je jeho/jej úlohou nahradiť jeden, alebo viac otáznikov (?), ktoré reprezentujú chýbajúce VSTUPY, OPERÁTOROV, alebo VÝSTUPY s jedným z navrhovaných riešení.

Sample item

Vzorová položka 2

V tomto type testových položiek, sú testovanému prezentované diagramy ukazujúce účinky operátorov (pravidiel) na rozličné abstraktné tvary. Úlohou testovaného je najskôr odvodiť funkciu jednotlivých operátorov z týchto diagramov a potom, na základe týchto poznatkov, nahradiť otázniky (?), ktoré reprezentujú chýbajúce VÝSTUPY s jedným z navrhovaných riešení.

Sample item

AKO DRT POMÔŽE VAŠEJ ORGANIZÁCII A ZAMESTNANCOM?

Cieľ výberu

Tento test Vám najviac poslúži v situáciách, keď chcete odhadnúť aký je uchádzačov kognitívny výkon a zhodnotiť, či jeho/jej intelektuálne schopnosti sú dostačujúce pre zvládnutie práce, o ktorú sa uchádza.

Cieľová skupina

DRT je vhodný pre pracovné pozície s vyššou náročnosťou vykonávaných činností (napr. manažéri, špecialisti).

Nárast úspešnosti zamestnancov

Zahrnutím výstupov z DRT do Vášho procesu rozhodovania o prijímaní zamestnancov, môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že vybraní kandidáti budú úspešní vo svojej práci.

Share This