safety

SafeSystem

ČO JE SAFESYSTEMS?

Bezpečnosť pri práci sa začína u vašich zamestnancov.

Bezpečnosť je zásadná pre firemnú reputáciu a rentabilitu a začína sa práve u vašich zamestnancov. Spoločnosti potrebujú zamestnancov, ktorí dokážu myslieť a konať bezpečne. Hoganov prístup k bezpečnosti je kulmináciou 100 rokov výskumu v tejto oblasti. Podarilo sa nám identifikovať tri základne komponenty bezpečnosti na pracovisku, ktoré sú nevyhnutné pre zlepšovanie pracovného výkonu zamestnancov. Kultúra angažovanosti zamestnancov – angažovaní pracovníci budú rešpektovať pravidlá a predpisy; osobnosť zamestnanca – niektorí ľudia sú náchylnejší na incidenty než iní; firemný leadership – bezpečnosť pri práci sa zlepšuje, ak je vysoko hodnotená vedením spoločnosti. Zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri práci závisí na vzájomnom premostení všetkých troch komponentov.

Z ČOHO SA SKLADÁ SAFESYSTEMTM?

Tréningy bezpečnosti pri práci vrátané tých najrozsiahlejších majú obmedzenú úspešnosť. Na jednej strane môžu pomôcť vašim zamestnancom zlepšiť bezpečnosť pri práci, nezohľadňujú však vplyv jednotlivca na kultúru bezpečnosti. Tradičné riešenia sa sústreďujú na procesy nie na ľudí. Vytváranie kultúry bezpečnosti je niečo iné – dôraz sa kladie predovšetkým na ľudí, nie systémy. Hoganov model SafeSystemTM ponúka nástroje potrebné na vybudovanie a udržanie kultúry bezpečnosti pri práci.

SafeSystemTM sa skladá z troch komponentov:

SafeSystem Climate Survey predstavuje cielený prieskum, ktorý poskytuje spätnú väzbu tykajúcu sa vnímania bezpečnosti na všetkých úrovniach firmy. Výsledkom je celo-firemné skóre bezpečnosti.

Hogan Safety Assessment je systém hodnotenia, ktorý vyhodnocuje zamestnancov  a uchádzačov o zamestnanie s ohľadom na šesť kompetencií spojených s bezpečnosťou pri práci a poskytuje tak hodnotné informácie, ktoré pomôžu rozvíjať bezpečnejšie pracovné správanie. Výstupná správa Bezpečnosť bola vytvorená na základe reálnych potrieb našich klientov a vychádza z rozsiahlych skúsenosti v oblasti výskumu tejto problematiky. Výstupná správa je jednoduchá, ľahko zrozumiteľná a testuje iba relevantné oblasti ľudskej osobnosti, ktoré sú spojené s bezpečnosťou pri práci. Tieto osobnostné charakteristiky sú stabilné v čase a poukazujú na hlboko zakorenené determinanty osobných postojov k bezpečnosti pri práci, takže výsledky sú hodnovernejšie ako akékoľvek zistenia. Hogan Safety Assessment nie je klasickým testom osobnosti, pretože niektoré charakteristiky, užitočné pre jednu pracovnú oblasť, môžu predstavovať riziko v rámci bezpečného správania v inej pracovnej oblasti. Nižšie uvedené dimenzie osobnosti sú považované za rozhodujúce pri meraní:

Vzdorovitý – Disciplinovaný

Úzkostný – Odolný

Popudlivý – Pokojný

Roztržitý – Pozorný

Ľahkovážny – Opatrný

Arogantný – Formovateľný

Proces koučovania SafeSystem poskytuje vedeniu spätnú väzbu založenú na objektívnych dátach potrebnú pre budovanie a udržanie bezpečnosti pri práci.

ČO PRINESIE SAFESYSTEMTM VAŠEJ FIRME?

Pomoc pri výbere a hodnotení: Výsledná správa Bezpečnosť vám pomôže rozhodnúť sa pri výbere nových zamestnancov, zatiaľ čo ju je tiež možné použiť na hodnotenie existujúcich pracovníkov. V tomto prípade môžu byť výsledky hodnotenia použité na selekciu účastníkov tréningu bezpečnosti, keďže dokážete týmto spôsobom presnejšie určiť, kto a aký tréning potrebuje. Vďaka tejto správe bude vzdelávanie a tréning efektívnejší z pohľadu investícií.

Zníženie počtu úrazov a krádeží: Nezávisle na druhu škôd, ktoré hrozia vašej spoločnosti, Bezpečnosť vždy spoľahlivo identifikuje slabé, prípadne silné stránky vašich zamestnancov. Prostredníctvom skúmania a kultivácie postojov zamestnancov k bezpečnosti dokážeme obmedziť či už priame (napr. sociálne poistenie, kompenzácie) alebo nepriame (zlé PR, fluktuácia)náklady.

Hogan SafeSystem reports

SafeSystem report - for Selection

for Selection

SafeSystem report - for Development

for Development

Share This