Coaching

Koučovanie

ČO JE INDIVIDUÁLNE KOUČOVANIE?

Koučovanie predstavuje účinnú metódu individuálneho pracovného a osobného rozvoja, ktorého cieľom je umožniť naplnenie klientovho potenciálu a osvojiť si zručnosti pre zvýšenie výkonnosti, pracovnej efektivity i osobnej spokojnosti.

ČO PRINESIE INDIVIDUÁLNE KOUČOVANIE VÁM A VAŠEJ SPOLOČNOSTI?

 • Uskutočnenie nevyužívaného potenciálu na dosahovanie pracovných cieľov;
 • Rozšírenie portfólia riešenia konkrétnych problémov;
 • Posilnenie pracovnej efektivity a osobnej spokojnosti;
 • Dobitie energie.

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŠ PRÍSTUP?

Odbornosť: Disponujeme tímom skúsených koučov so zodpovedajúcim vzdelaním a psychologickým zázemím. Sme schopní zaistiť taktiež koučovanie v anglickom jazyku.

Partnerstvo: Vzťah kouča a koučovaného je založený na partnerstve a spoločnom úsilí o dosiahnutie vytýčených cieľov. Kouč hrá v tomto procese úlohu sprostredkovateľa a pomocníka v procese sebapoznania a voľby riešenia.

Flexibilita: Pre koučovanie je charakteristické, že rieši jednotlivé problémové oblasti a rozvoj jednotlivca. Môže sa zameriavať na nácvik zručností, prácu s psychologickými príčinami a bariérami, ktoré znižujú efektivitu a výkonnosť, i na riešenie konkrétnych situácií z každodennej praxe.

Cielenosť: V koučovaní smerujeme k dosiahnutiu vopred definovaného a operacionalizovaného cieľa, na základe ktorého je zostavený koučovací, časovo limitovaný kontrakt. Kontrakt vytvára kouč a koučovaný, prípadne zadávateľ.

V RÁMCI KOUČOVANIA JE MOŽNÉ SA VENOVAŤ NASLEDUJÚCIM OBLASTIAM:

 • Riadenie tímu: Rozpoznanie spôsobu riadenia jednotlivcov na rôznych úrovniach, vnímanie možností a limitov. Postupy vedúce ku zvyšovaniu efektivity vedenia tímov a hľadanie optimálnych spôsobov vedenia. Koučovanie facilituje kľúčové manažérske rozhodnutia a nachádza vhodné stratégie.
 • Osvojenie si nástrojov zvládania záťaže a stresu: Práce s energiou, relaxačné postupy, protistresové metódy, energetizujúce cvičenia.
 • Riešenie konfliktov: Zahŕňa nácvik intervencie v špecifických konfliktných situáciách, uvedomenie si vlastných reakcií v priebehu konfliktu a hľadanie vhodných stratégii na jeho riešenie.
 • Vyjednávanie: Zahŕňa prípravu na vyjednávanie a následné vyhodnotenie kľúčových rokovaní s internými alebo externými klientmi.
 • Schopnosť učiť sa: Diagnostika procesu učenia, hľadanie vhodnejších prístupov, superlearning (superučenie), zvyšovanie kapacity učenia.
 • Sebapoznanie: Možnosť hlbšieho pohľadu na vlastnú povahu a konanie je samo o sebe postupom vedúcim k lepšiemu sebariadeniu, ľahšiemu dosahovaniu cieľov a predovšetkým dosiahnutiu väčšej spokojnosti.

ČO JE TÍMOVÉ KOUČOVANIE?

 • Tímové koučovanie sa orientuje na rozvoj tímu ako celku. V centre procesu je tím alebo organizácia ako klient.
 • Všetci členovia tímu sa rozvíjajú, zatiaľ čo tím rastie a precvičuje si nové zručnosti a prístupy.
 • Tímové koučovanie vedie k lepším tímovým výsledkom.
 • Proces tímového koučovania: kouč je prítomný na tímových poradách, pozoruje, ponúka spätnú väzbu a podporu, facilituje identifikáciu rôznych prístupov. Počas tohto – procesu môžu byť zorganizované viaceré workshopy zamerané na určité významné tímové ciele, či problémy.

ČO PRINESIE TÍMOVÉ KOUČOVANIE VAŠEJ SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANCOM?

 • Efektívnejšie tímové porady: lepšiu prípravu, viac energie, lepšie zameranie sa na strategické rozhodovanie a monitorovanie výsledkov
 • Rozvoj tímovej kultúry práce a zodpovednosti
 • Stimuláciu tvorivosti v tíme
 • Individuálny rozvoj
 • Lepšie riadenie projektov a zdrojov
 • Rozvoj schopnosti vytvárať stratégie pre dosahovanie cieľov
Share This