Hogan DEVELOP

Hogan DEVELOP

„Rozvíjajte talent.“

Veríme v silu strategického sebauvedomenia. Tento princíp môže byť zadefinovaný ako výkonové schopnosti, ktoré sú predurčené silnými stránkami a rozvojovými potrebami jednotlivca, a ich porozumenie v porovnaní s predpokladmi iných. Ponuka nástrojov Hogan DEVELOP poskytuje informácie využiteľné k tvarovaniu a usmerňovaniu kariéry.

Udržte si a rozvíjajte top zamestnancov: Hogan DEVELOP ponúka široký výber správ, ktoré poskytujú účinné odporúčania pre rozvoj zamestnancov na základe silných stránok individuálneho pracovného štýlu, príležitostí prerozvoj a kariérnych motivátorov. Hogan DEVELOP zvyšuje udržateľnosť a angažovanosť najvýznamnejších zamestnancov, pretože v ňom spoznajú investíciu do ich vlastného kariérneho rozvoja.

Efektívne riadenie zamestnancov a koučovanie: Produkty Hogan DEVELOP ponúkajú efektívne stratégie riadenia a koučovania, ktoré rozvíjajú zamestnancov. Koučovia získajú cielenú spätnú väzbu týkajúcu sa silných stránok zamestnancov, príležitostí pre ich rozvoj a kvalitné návrhy akčných plánov, ktoré sú prepojené priamo na zodpovednosti a povinnosti vyplývajúce z danej pracovnej pozície.

Plánovanie nástupníctva (Succession planning): Kľúčom k plánovaniu nástupníctva je vytvorenie zhody medzi budúcimi potrebami spoločnosti a ašpiráciami, ako aj schopnosťami individuálnych zamestnancov. Prostredníctvom Hogan DEVELOP dokážete v procese talent manažmentu identifikovať budúcich lídrov spoločnosti  a poskytnete im potrebné príležitosti na rozvoj ich kariéry.

Ľudia – vaša konkurenčná výhoda: Vaši konkurenti si vyberajú zamestnancov z rovnakých zdrojov pracovného trhu ako vy. Ľudia sa môžu stať vašou konkurenčnou výhodou, ak sa viete odlíšiť v spôsobe, akým rozvíjate a riadite svojich pracovníkov. Výhody dosiahnuté prostredníctvom angažovaných a vzdelaných zamestnancov budú pre vašich konkurentov najťažšie replikovateľné.

Hogan DEVELOP Report

Kariéra

Opisná správa, ktorá zrozumiteľne charakterizuje silné a slabé stránky človeka v pracovnom kontexte a poskytuje odporúčania k jeho ďalšiemu rozvoju. Obsahuje tiež definíciu základných škál a výsledný graf. Táto správa slúži ako výborný podklad pre rôzne personálne rozhodnutia a taktiež ako vhodná spätná väzba najmä pre kandidáta.

Vedenie

Opisná správa určená nadriadenému testovanej osoby. Okrem identifikácie silných a slabých stránok kandidáta obsahuje aj konkrétne odporúčania, ako s ním pracovať a ako ho správne riadiť a rozvíjať.

Kompas

Opisná správa zameraná na zistenie hodnotovej orientácie človeka. Charakterizuje, čo je za jeho správaním a čo ho bude motivovať. Je vhodná na zistenie súladu medzi firemnými a osobnými hodnotami, ktoré sú podmienkou dlhodobého úspešného výkonu na pozícii. Táto správa sa dá výborne uplatniť pri výbere, ako aj adaptácii, talent manažmente, kariérovom plánovaní, tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania, motivačných programoch či outplacemente.

Interpret

Správa Interpret prezentuje výsledky HPI v grafickom prevedení, interpretuje výsledky v pracovnom kontexte a popisuje ako jednotlivé skóre spolu súvisia. Prehľadná správa popisuje výsledky zo subškál v kontexte vplyvu na denno-dennú interakciu s ostatnými.

HPI

Správa Interpret prezentuje výsledky HDS v grafickom prevedení, interpretuje výsledky v pracovnom kontexte a popisuje ako jednotlivé skóre spolu súvisia. Prehľadná správa popisuje výsledky zo subškál v kontexte vplyvu na denno-dennú interakciu s ostatnými.

HDS

Interpret prezentuje výsledky MVPI v grafickom prevedení, interpretuje výsledky v pracovnom kontexte a popisuje ako jednotlivé skóre spolu súvisia. Prehľadná správa popisuje výsledky zo subškál v kontexte vplyvu na denno-dennú interakciu s ostatnými.

MVPI

Share This