Development Center

Development Center

ČO JE DEVELOPMENT CENTRUM?

Development alebo rozvojové centrum (ďalej len DC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na zmapovanie kompetencií vašich zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja. DC pre klientov realizujeme najčastejšie ako jedno- až dvojdenný program. V jeho priebehu účastníci prechádzajú radom individuálnych a skupinových situácií (modelové situácie, prípadové štúdie, profesijná psychodiagnostika a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným na úspech na danej pozícii a v danej organizácii. Naši klienti najčastejšie využívajú DC ako efektívny nástroj v nasledujúcich situáciách: pri vytváraní individuálnych, merateľných rozvojových plánov, pri identifikácii talentov spoločnosti a podpore ich ďalšieho rozvoja, pri rozvoji manažérskych zručností vedúcich zamestnancov.

ČO PRINESIE DC VAŠEJ FIRME A ZAMESTNANCOM?

  • Umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréningy, koučovanie, mentorovanie) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a výrazne tak zvýši efektivitu vynaložených investícií do rozvoja
  • Poskytne možnosť porovnania účastníkov medzi sebou
  • Umožní účastníkom učiť sa na základe vlastnej skúsenosti (účastníci často hodnotia DC ako užitočnú rozvojovú skúsenosť)
  • Zvýši kompetencie interných hodnotiteľov
  • DC bude vo vašej firme vnímané ako férová a spoľahlivá metóda rozhodovania v personálnej oblasti

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŠ PRÍSTUP?

Komplexnosť: Pracujeme na kompletnom procese – pomáhame klientom definovať požadované kompetencie, vytvárame vhodné formy internej komunikácie, navrhujeme a realizujeme DC vrátane spätnej väzby pre všetkých účastníkov, pomáhame spoločnostiam vytvoriť formu a obsah osobných rozvojových plánov.

Starostlivá analýza potrieb zadávateľa: Pred každou realizáciou DC zodpovedne skúmame ciele a zmysel projektu, všetky okolnosti realizácie, kompetencie potrebné pre vykonávanie danej pozície v danej firme, predstavu zadávateľa o vhodnom dizajne DC a pod.

Odbornosť: Pri realizáciách DC využívame tímy skúsených a profesionálnych facilitátorov, hodnotiteľov, v prípade potreby i hercov.

Špecifickosť a zacielenosť aktivít: jednotlivé aktivity vždy „šijeme na mieru“ pracovnému miestu a spoločnosti. Využívame aktivity, ktoré najlepšie mapujú dané kompetencie. Pokiaľ to zodpovedá cieľom DC, do programu zaraďujeme i outdoorové aktivity.

AKÉ TYPY DC PONÚKAME?

  • Individuálne DC
  • Skupinové DC
  • DC s outdoorovými prvkami
  • Jednodenné DC
  • Dvojdenné DC
Share This