Development centrum

Development alebo rozvojové centrum (ďalej len DC) je veľmi spoľahlivá, moderná metóda, ktorá slúži na zmapovanie kompetencií vašich zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja. DC realizujeme najčastejšie ako jedno až dvojdenný program. V jeho priebehu účastníci prechádzajú individuálnymi aj skupinovými úlohami (modelové situácie, prípadové štúdie, profesijná psychodiagnostika a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným pre úspech na danej pozícii a v danej organizácii. Naši klienti najčastejšie využívajú DC ako efektívny nástroj v nasledujúcich situáciách: pri vytváraní individuálnych a merateľných rozvojových plánov, pri identifikácii talentov spoločnosti a podpore ich ďalšieho rozvoja, pri rozvoji manažérskych zručností vedúcich zamestnancov.

Slogan

Ako DC funguje?

DC pre klientov realizujeme najčastejšie ako jedno až dvojdenný program. V jeho priebehu účastníci prechádzajú individuálnymi aj skupinovými úlohami (modelové situácie, prípadové štúdie, profesijná psychodiagnostika a pod.), ktoré svojou povahou zodpovedajú kompetenciám potrebným pre úspech na danej pozícii v rámci organizácie.

Ako Development centrum pomôže vám a vašim zamestnancom?

  • Prinesie spoľahlivé a relevantné informácie o silných stránkach vašich zamestnancov a ich oblastiach pre rozvoj, ktoré by ste iným spôsobom nezistili.
  • Umožní vhodne zamerať ďalšie rozvojové aktivity (tréning, koučing, mentoring) na tie oblasti, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú rozvíjať a výrazne tak zvýši efektivitu investícií vynaložených na rozvoj.
  • Poskytne možnosť porovnať účastníkov medzi sebou.
  • Umožní účastníkom učiť sa (účastníci často hodnotia DC ako užitočnú rozvojovú skúsenosť).
  • Zvýši kompetencie interných hodnotiteľov.
  • DC bude vnímané vo vašej firme ako férová a spoľahlivá metóda rozhodovania v personálnej oblasti.

ČO JE TYPICKÉ PRE NÁŠ PRÍSTUP?

Komplexnosť: Pracujeme na komplexnom procese – pomáhame klientom definovať požadované kompetencie, vytvárame vhodné formy internej komunikácie, navrhujeme a realizujeme DC vrátane spätnej väzby pre všetkých účastníkov, pomáhame spoločnostiam vytvoriť formu a obsah osobných rozvojových plánov.

Starostlivá analýza potrieb zadávateľa: Pred každou realizáciou DC zodpovedne skúmame ciele a zmysel projektu, všetky okolnosti realizácie, kompetencie potrebné pre úspech na danej pozícii vo firme, predstavu zadávateľa o vhodnom dizajne DC a pod.

Odbornosť: Pri realizáciách DC využívame tímy skúsených a profesionálnych facilitátorov, hodnotiteľov.

Špecifickosť a zacielenosť aktivít: jednotlivé aktivity vždy „šijeme na mieru“ pracovnému miestu a spoločnosti. Využívame aktivity, ktoré najlepšie mapujú dané kompetencie. Pokiaľ to zodpovedá cieľom DC, do programu zaraďujeme i outdoorové aktivity.

Chcete vedieť viac?
Kontaktujte nás